1 lipca 2021 r. ruszyło zbieranie deklaracji w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ewidencja ma na celu zebranie informacji o źródłach ciepła wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania budynków, ale także przygotowania ciepłej wody użytkowej, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i niemieszkalnych. Obowiązek składania deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.
Pomoc w wypełnieniu deklaracji do CEEB można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli przy ul. Piłsudskiego 12 (pokój 208) w godzinach pracy Urzędu lub pod nr telefon 68 459 03 39
Jak złożyć deklarację? Są dwa sposoby:
w formie elektronicznej – poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu,
w formie papierowej – bezpośrednio w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku bądź wysyłając pocztą.
W deklaracji powinno się oznaczyć wszystkie źródła ogrzewania w budynku, eksploatowane oraz zainstalowane ale również nie używane oraz wskazać rodzaj wykorzystywanego paliwa.
Termin złożenia deklaracji:
dla istniejących budynków – 12 miesięcy,
dla nowo powstałych budynków oraz nowo instalowanych źródeł ogrzewania – 14 dni.
Niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie zagrożone będzie grzywną, wymierzaną na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zgłaszający zreflektuje się, że nie złożył deklaracji zanim organ „poweźmie o tym informację”, może uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje w ramach tzw. czynnego żalu.
Poniżej link do strony zawierającej wszystkie niezbędne informacje oraz formularze, które należy złożyć składając deklarację w Urzędzie (zakładka Do pobrania).
https://zone.gunb.gov.pl/

Na wyżej wymienionej stronie również pod zakładką Do pobrania – Materiały szkoleniowe i instrukcje znajdziecie Państwo – Instrukcję składania deklaracji on-line.