Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto na realizację przedsięwzięć ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym, w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Nowej Soli w dniu 30 czerwca 2021r. uchwały nr XLII/381/21 w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto na przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym, w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2021 r., poz. 1670 ze zm.), zawiadamia się, że od dnia 1 lutego 2022r. do dnia 28 lutego 2022r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków na wymianę starych źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym, w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto na inne ekologiczne źródła ogrzewania.
Wnioski będą przyjmowane w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 12,67-100 Nowa Sól lub elektronicznie na skrzynkę podawczą urzędu opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.
O zakwalifikowaniu się do programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń (wnioski złożone przed terminem naboru oraz po terminie naboru nie będą rozpatrywane).
Nabór wniosków dotyczy tylko i wyłącznie tych wnioskodawców, którzy zamierzają wymienić stare nieefektywne kotły na paliwo stałe na inne ekologiczne źródła ogrzewania tj.: kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, a także kotły na paliwo stałe lub na biomasę spełniające wymogi minimum klasy 5 oraz wymogi dotyczące ekoprojektu lub też podłączenie się do sieci ciepłowniczej z jednoczesną likwidacją wszystkich pieców opalanych paliwem stałym – w terminie do 15 października 2022r.
Wnioski dotyczące dofinansowania wymiany kotłów planowanych do wymiany po tym terminie, w tym naborze nie będą rozpatrywane.
Dotację mogą otrzymać:
osoby fizyczne,
najemcy nieruchomości komunalnych,
wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym, w którym członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni,
wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym, w którym członkowie korzystają z indywidualnych źródeł ciepła.

Do wniosku należy dołączyć:
dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie (wybrać jeden z poniższych)*:
a) kopia aktu notarialnego;
b) wyciąg z księgi wieczystej;
c) wypis z ewidencji gruntów.
jeżeli przedsięwzięcie tego wymaga – potwierdzona kopia decyzji pozwolenia na budowę wydana przez Starostę Nowosolskiego, opatrzona klauzulą, że decyzja stała się ostateczna lub kopia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowalnych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę potwierdzona datą wpływu do Starosty Nowosolskiego wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu,
zgodę wszystkich współwłaścicieli na ubieganie się o dotację w kwocie określonej w niniejszym wniosku albo uchwałę, o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1910, z 2021r. poz. 11).
dokumentacja fotograficzna pieca/kotła węglowego, który będzie podlegał likwidacji.
pełnomocnictwo w sytuacji działania przez pełnomocnika wraz z uiszczoną opłatą skarbową w wysokości 17 zł.
klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Po zweryfikowaniu i zakwalifikowaniu złożonych wniosków z wybranymi wnioskodawcami zostanie podpisana umowa. Zawarta umowa upoważnia do przystąpienia do wymiany starego źródła ogrzewania. Wydatki poniesione przed zawarciem umowy nie będą podlegały dofinansowaniu!
Dotacja udzielana będzie ze środków własnych Gminy Nowa Sól – Miast w wysokości:
osoby fizyczne i najemcy nieruchomości komunalnych w wysokości do 5.000,00 udokumentowanych i poniesionych kosztów brutto za zakup nowego źródła ogrzewania,

wspólnoty mieszkaniowe, w budynku wielorodzinnym, w którym członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni do 8.000,00 zł udokumentowanych i poniesionych kosztów brutto za zakup nowego źródła ogrzewania,

wspólnoty mieszkaniowe, w budynku wielorodzinnym, w którym członkowie korzystają z indywidualnych źródeł ciepła do 8.000,00 zł udokumentowanych i poniesionych kosztów brutto za podłączenie do miejskiej siei ciepłowniczej w zakresie przystosowania pomieszczenia pod zabudowę węzła cieplnego zasilanego z sieci ciepłowniczej, z jednoczesną likwidacją wszystkich pieców opalanych paliwem stałym.

Wypłata dotacji będzie realizowana po zakończeniu wymiany pieca, złożeniu i zatwierdzeniu wniosku o rozliczenie dotacji wraz z niezbędnymi dokumentami.
Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto na przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji oraz formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są w Urzędzie Miejskim Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 12 oraz na stronie internetowej www.nowasol.pl „Żegnamy kopciuchy”.