plakat z napisem podatki i opłaty lokalne 2023

Decyzje wymiarowe ustalające wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych na rok 2023 doręczane będą przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.
Decyzje będą doręczane od wtorku 14 lutego w dni powszednie oraz w soboty. Pracownicy roznoszący decyzje legitymować się będą identyfikatorem ze zdjęciem.
Kwoty podatku należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji lub kasie w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli (kartą lub gotówką).
Pracownicy doręczający decyzje nie są upoważnieni do przyjmowania wpłat na poczet podatku.
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowej Soli będą posiadali przy sobie formularze – dobrowolne oświadczenie woli w którym zobowiązany może wyrazić zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie danych Gminy Nowa Sól – Miasto, dzięki czemu będzie mógł otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe (SMSy) przypominające o terminie płatności lub informujące o powstałych zaległościach.
W związku z powyższym zachęcamy do wypełnienia oświadczenia i przekazania pracownikowi do doręczenia zwrotnego do Urzędu.

Informujemy Państwa o stawkach podatkowych oraz opłatach lokalnych obowiązujących w roku 2023 w Nowej Soli. Opłaty można dokonać na rachunek bankowy Gminy Nowa Sól Miasto (umieszczony na decyzji podatkowej) lub w kasie urzędu (kartą lub gotówką).

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023

Uchwała w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej

Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023

Prezydent Miasta Nowa Sól informuje, że wprowadza SMSowy system informowania zobowiązanych o zbliżającym się terminie płatności lub powstaniu zaległości dotyczących posiadanych zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, użytkowania wieczystego gruntu, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, dzierżawy, opłat lokalnych (tj. opłat za: mandaty karne, targowisko miejskie, za zajęcie pasa drogowego, najem pomieszczeń).
Zobowiązany, który wyrazi zgodę w oświadczeniu, na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie danych Gminy Nowa Sól – Miasto, będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe (SMSy) przypominające o terminie płatności lub informujące o powstałych zaległościach.
Jeżeli należności zostaną uregulowane w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości tekstowej (SMS) zobowiązany uniknie obowiązku uregulowania kosztów upomnienia lub kosztów wezwania.
W związku z powyższym zachęcamy do wypełnienia oświadczenia i złożenia bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Nowej Soli w godzinach pracy urzędu lub przesłania pocztą.
Uwaga: oświadczenia składane za pośrednictwem e-maila muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby składającej oświadczenie.
Druk oświadczenia dostępny jest TUTAJ
Zapraszamy do skorzystania z powyższej usługi.