30 września 2021 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli. odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Soli.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za I półrocze 2021 r., oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku jednostek organizacyjnych gminy.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2021 (9r).
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (9WPF).
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Przemysłowej (budowa lewoskrętu)”.
 8. Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację inwestycji drogowej pn. „Odnowa dywanikowa dróg powiatowych na terenie miasta Nowa Sól, tj. ulic Przemysłowej, Konstruktorów i Zielonogórskiej”.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2021-2024 dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli.
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Miejskiemu w Nowej Soli.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego kierowania mieszkańców Nowej Soli do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/381/21 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto na przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym, w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto.
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 16. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc sierpień 2021 r.
 17. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 18. Wnioski i oświadczenia.
 19. Zamknięcie obrad.

sesję będzie można oglądać na żywo TUTAJ