Prezydent Jacek Milewski wydał zarządzenie w sprawie przedłużenia okresu wypłaty świadczenia w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu Państwa i przysługują mieszkańcom Nowej Soli z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Dla kogo?
Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł może zostać przyznane za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:
1)posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy;
2)posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
3)ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
4)jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
5)samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
6)jest małoletnim obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz małoletnim obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.
Gdzie złożyć wniosek?
W Urzędzie Miejskim (ul. Piłsudskiego 12) pracownik Punktu Informacyjnego będzie przyjmował wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom.
Szczegółowe informacje o trybie składania wniosków oraz dokumentach, które należy złożyć wraz z wnioskiem, dostępne są w Zarządzeniu Prezydenta w pliku poniżej.