żółty znak ostrzegawczy z wykrzyknikiem

Międzyszkolny Klub Sportowo Turystyczny Astra z siedzibą w Nowej Soli (67-100) przy ul. Garbarskiej 6/2 (KRS 0000082192) złożył dnia 27.04.2022 r. w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) ofertę dotyczącą realizacji w 2022 r. zadania publicznego pn. Organizacja turnieju finałowego o awans do I ligi.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust. 3 w/w ustawy, oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej www.nowasol.pl w zkładce NGO – Małe dotacje.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 04.05.2022r. w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 12, ustnie do protokołu w Wydziale Spraw Społecznych – pok 109 lub drogą elektroniczną na adres pozytekpubliczny@nowasol.pl

Załącznik:

– oferta z dnia 27.04.2022 r., złożona przez MKST Astra pt. Organizacja turnieju finałowego o awans do I ligi: