Prezydent Miasta Nowa Sól na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

/t.j. Dz.U.  z 2021 r., poz. 2268 ze zm./ oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm./

Ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie zadań Gminy Nowa Sól – Miasto organizacjom pozarządowym.

Rozdział I

Rodzaj zadania: Zadanie w zakresie pomocy społecznej

Konkurs pn.

„Świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, osobom, które ze względu na stan zdrowia takiej opieki wymagają na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”

Treść ogłoszenia:

I-XII-2023-r.-Ogloszenie-I-konkursu-na-uslugi-opiekuncze-w-Nowej-Soli