Zaproszenie do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2023 roku” z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1327 ze zm.).
Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2023 roku”
Termin konsultacji: od dnia 25 października 2022 r. do dnia 8 listopada 2022 r.

Forma konsultacji:

konsultacje pisemne – opinie do uchwały należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, adres: ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól;

drogą elektroniczną – na adres: pozytekpubliczny@nowasol.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza)

Miejsca udostępnienia projektu uchwały:

www.nowasol.pl w zakładce NGO Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO,

http://bip.nowasol.mserwer.pl/ w zakładce Prawo lokalne – Projekty uchwał (Dokumenty do pobrania),

siedziba Urzędu pok. nr 109

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowej Soli

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r., poz. 1327 ze zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się według zasad określonych w uchwale
nr LXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego 2010 r., nr 101, poz. 1480).

Załączniki:

pełna treść ogłoszenia konsultacyjnego

formularz konsultacyjny

projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2023 r.” udostępniony na stronie internetowej w zakładce NGO Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo lokalne – Projekty uchwał (Dokumenty do pobrania) oraz w siedzibie Urzędu pok. nr 109.