Zamówienia publiczne

Budowa lokalnego centrum obsługi pasażerów w Gminie Kożuchów

Data publikacji: 4 września 2017


1. Przedmiotem zamówienia jest budowa lokalnego centrum obsługi pasażerów w Gminie Kożuchów na terenie istniejącego dworca komunikacji autobusowej przy ulicy Szprotawskiej i Traugutta w Kożuchowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Teren budowy położony jest na terenie zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Kożuchowa, wpisanego do rejestru pod nr 85 i 2175, decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z 1958 r. i 1975 r. Teren inwestycji jest położony w obszarze objętym nadzorem archeologicznym.
2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: a) demontaż istniejącej wiaty przystankowej i zadaszenia – wiata o konstrukcja stalowej, pokrycie dachu z blachy falistej, wymiary – ok 450m2 powierzchni zadaszonej; demontaż istniejącego kiosku; rozbiórka istniejących schodów terenowych oraz ścieżki pieszej; zerwanie istniejących nawierzchni, krawężników drogowych; b) budowa wielostanowiskowej wiaty przystankowej z rur stalowych, o szklanym zadaszeniu, powierzchnia pokrycia szklanego ca. 534 m2; c)budowa prefabrykowanej bezobsługowej toalety publicznej składającej się z jednego pomieszczenia, dostosowana do użytkowania przez osobę niepełnosprawną, d)zagospodarowanie terenu poprzez budowę murów oporowych, przebudowę schodów wejściowych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, montaż elementów małej architektury, e)wykonanie przyłącza wodociągowego, wewnętrznej linii zasilającej – wodociągowej, przyłączenia kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej linii zasilającej – kanalizacji sanitarnej o długości ca. 40 m; wewnętrznej linii zasilającej – kanalizacji deszczowej o długości ca. 229 m, wykonanie odwodnienia wiaty przystankowej i toalety publicznej; f) wykonanie wewnętrznych linii zasilających od istniejącego na działce inwestora złącza pomiarowo kablowego do: zegara miejskiego, tablicy informacyjnej, opraw wbudowanych w ściany murów oporowych, toalety publicznej, oświetlenia wiaty przystankowej, latarni ulicznych; g) budowa miejsc postojowych i chodników z kostki betonowej o powierzchni ca 1.234 m2 , h) budowa nawierzchni pętli autobusowej o nawierzchni ścieralnej SMA o powierzchni ca. 1018 m2: i) montaż zegara miejskiego – wolnostojącego na postumencie – 1 szt.; j) wykonanie oświetlenia: 2 słupy oświetleniowe z podwójnymi oprawami, oprawy oświetleniowe LED wbudowane w ściany murków oporowych – 13 szt.; oprawy oświetleniowe LED w wiacie przystankowej – 16 szt.; k) wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego; l) wykonanie i montaż napisu „KOŻUCHÓW” – litery z płaskowników stalowych prefabrykowanych, malowanych proszkowo kolor: grafitowy; m) wykonanie nawierzchni trawiastej o pow. ca 1250 m2 i nasadzeń krzewów.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 maja 2018 r.

4. Termin składania ofert: do dnia 19 września 2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-7.

SIWZ pdf.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1.

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o wyborze oferty

 

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa