Zamówienia publiczne

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową lokalnego centrum obsługi pasażerów w Gminie Kożuchów.

Data publikacji: 6 listopada 2017


  

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie lokalnego centrum obsługi pasażerów w Gminie Kożuchów na terenie istniejącego dworca komunikacji autobusowej przy ulicy Szprotawskiej i Traugutta w Kożuchowie.

2. Obowiązki wykonawcy w ramach nadzoru inwestorskiego obejmują: a)zapewnienie profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej budowy lokalnego centrum obsługi pasażerów, b) reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej a także reprezentowanie zamawiającego w zakresie spraw technicznych – wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, umową zawartą pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, umowami zawartymi pomiędzy wykonawcą robót budowlanych a podwykonawcami robót budowlanych, dokumentami budowy, c) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, dostarczanych i montowanych urządzeń z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyki inżynierskiej, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych i urządzeń wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, aprobat, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów jakości dotyczących zastosowanych materiałów i urządzeń, d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz sporządzanie protokołów odbioru, e) organizowanie prób, rozruchów i odbiorów technicznych instalacji technologicznych, urządzeń technicznych oraz branie w nich udziału i sporządzanie protokołów, f) przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów (częściowych i końcowego) oraz sporządzanie protokołów odbioru; g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowanie i potwierdzanie rozliczeń rzeczowych i finansowych budowy, h) wspieranie zamawiającego w czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych, i) decydowanie w uzgodnieniu z zamawiającym o sposobie zabezpieczania wykopalisk odkrytych na terenie budowy oraz załatwianie niezbędnych formalności.

3. Teren budowy położony jest na terenie zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Kożuchowa, wpisanego do rejestru pod nr 85 i 2175, decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z 1958 r. i 1975 r. Teren inwestycji jest położony w obszarze objętym nadzorem archeologicznym.

4. Charakterystyka robót: a) demontaż istniejącej wiaty przystankowej i zadaszenia – wiata o konstrukcja stalowej, pokrycie dachu z blachy falistej, wymiary – ca. 450 m2 powierzchni zadaszonej; demontaż istniejącego kiosku; rozbiórka istniejących schodów terenowych oraz ścieżki pieszej; zerwanie istniejących nawierzchni, krawężników drogowych; b) budowa wielostanowiskowej wiaty przystankowej z rur stalowych, o szklanym zadaszeniu, powierzchnia pokrycia szklanego ca. 534 m2; c) budowa prefabrykowanej bezobsługowej toalety publicznej składającej się z jednego pomieszczenia, dostosowana do użytkowania przez osobę niepełnosprawną, d) zagospodarowanie terenu poprzez budowę murów oporowych, przebudowę schodów wejściowych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, montaż elementów małej architektury, e) wykonanie przyłącza wodociągowego, wewnętrznej linii zasilającej – wodociągowej, przyłączenia kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej linii zasilającej – kanalizacji sanitarnej o długości ca. 40 m; wewnętrznej linii zasilającej – kanalizacji deszczowej o długości ca. 229 m, wykonanie odwodnienia wiaty przystankowej i toalety publicznej; f) wykonanie wewnętrznych linii zasilających od istniejącego na działce inwestora złącza pomiarowo kablowego do: zegara miejskiego, tablicy informacyjnej, opraw wbudowanych w ściany murów oporowych, toalety publicznej, oświetlenia wiaty przystankowej, latarni ulicznych; g) budowa miejsc postojowych i chodników z kostki betonowej o powierzchni ca 1.234 m2 , h) budowa nawierzchni pętli autobusowej o nawierzchni ścieralnej SMA o powierzchni ca. 1018 m2: i) montaż zegara miejskiego – wolnostojącego na postumencie – 1 szt.; j) wykonanie oświetlenia: 2 słupy oświetleniowe z podwójnymi oprawami, oprawy oświetleniowe LED wbudowane w ściany murków oporowych – 13 szt.; oprawy oświetleniowe LED w wiacie przystankowej – 16 szt.; k) wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego; l) wykonanie i montaż napisu „KOŻUCHÓW” – litery z płaskowników stalowych prefabrykowanych, malowanych proszkowo kolor: grafitowy; m) wykonanie nawierzchni trawiastej o pow. ca 1250 m2 i nasadzeń krzewów.

5. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 czerwca 2018 r.

 Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-5.

 Informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie o wyborze oferty.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa