Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa wyposażenia zajezdni autobusowej (2.1)

Data publikacji: 29 października 2018


Nowa Sól, dnia 29 października 2018 r.
INW.7013.1.14.2015/08/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia zajezdni autobusowej obejmująca telefony VoIP, kserokopiarkę sieciową A3, foliarkę A3, faks z możliwością składania oferty częściowej.

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 32552110-1 Telefony bezprzewodowe,

30121200-5 Kserokopiarki,

42994230-1 Laminatory,

32581200-1 Urządzenia faksowe.

Przedmiotem zamówienia jest szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Kryteria wyboru oferty: Cena – 100%

Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 9 listopada 2018 r. do godz. 14:00.

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załacznik nr 1

Załącznik nr 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O WYBORZE

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most
plakat z napisem podatki i opłaty lokalne 2023
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa