tekst uwaga na tle żółtym i fioletowym

Prezydent Miasta Nowa Sól zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Nowej Soli uchwały nr LXXI/616/23 z dnia 25 maja 2023 roku o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Nowa Sól na lata 2023-2030
W dniu 25 maja 2023 roku Radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Nowa Sól na lata 2023-2030. Będzie on obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą nr LXX/605/23 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto.
Gminny Program Rewitalizacji stanowi podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwia efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną.
W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Nowa Sól na lata 2023-2030
Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.
Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.
Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 30 czerwca 2023 roku w formie elektronicznej na adres mailowy: nowasol@nowasol.pl, w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 12, 67-100 lub złożyć osobiście w siedzibie Gminy (Punkt Informacyjny – parter).
Nie będą rozpatrywane wnioski:
a) z datą wpływu po dniu 30 czerwca 2023 r.,
b) bez danych kontaktowych,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.
Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Nowa Sól na lata 2023-2030!
Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy
Obwieszczenie
Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji