Ogłoszenie o przystąpieniu do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.) Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra przystępuje do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
Prognoza projektu dokumentu podana zostanie do publicznej informacji, z możliwością składania przez społeczeństwo uwag i wniosków w okresie od dnia 03.08.2023 roku do dnia 27.08.2023 roku.
Uwagi i wnioski do Prognozy można składać w następujących formach:
drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: Funduszeeu@um.zielona-gora.pl;
drogą korespondencyjną, pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Zielona Góra, Wydział Funduszy Europejskich (ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra, pokój 1, Pani Natalia Bylina).
ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra, Wydział Funduszy Europejskich (ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra, pokój 1, Pani Natalia Bylina).
Prognoza dostępna będzie w okresie od dnia 03.08.2023 roku do dnia 27.08.2023 roku w następujących lokalizacjach:
w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra pod adresem:
http://www.zielona-gora.pl/PL/1776/Plan_Zrownowazonej_Mobilnosci_Miejskiej__PZMM/
w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra, Wydział Funduszy Europejskich (ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra, pokój 1, Pani Natalia Bylina).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Urząd Miasta Zielona Góra.
Uwagi i wnioski powinny zawierać dane zgłaszającego. Uwagi zgłaszane po 27.08.2023 r. pozostaną bez rozpatrzenia.
Szczegółowych informacji w sprawie udziela (Szczegółowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Wydziału Programowania i Promocji Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, tel. 68 4590 363).
Z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
z-ca Prezydenta

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Planu Zrównoważone Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego

Uzgodnienie z Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wielkopolskim

Uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Załącznik nr 1 – Wybór działań do realizacji

Załącznik nr 2 – Plan działania