Organizacje pozarządowe

Otwarte konkursy

Prezydent Miasta Nowa Sól realizując zadania publiczne współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 w/w ustawy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

Jedną z podstawowych form współpracy jest zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych (art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy), które może odbywać się w dwóch formach, tj. powierzenia (pełne finansowanie realizacji zadania) oraz wspierania (dofinansowanie realizacji zadania).

Każdorazowo chcąc zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym organ ogłasza otwarty konkurs ofert zamieszczając informację na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Soli,
  • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
  • stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli (zakładka eNGO – Otwarte konkursy),
  • oraz dodatkowo w generatorze eNGO (https://nowasol.engo.org.pl/)

Ogłoszenie zawiera wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty min. rodzaj zadania, wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, terminy składania ofert.

UWAGA: od 2021 roku składanie ofert oraz sprawozdań z realizacji zadań publicznych w otwartych konkursach ofert odbywa się z zastosowaniem formy elektronicznej poprzez system eNGO oraz formy papierowej. Oferty/sprawozdania należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej. Oferty/sprawozdania, które nie zostały wypełnione w generatorze i nie będą miały nadanego specjalnego numeru (sumy kontrolnej) lub wpłyną tylko w jednej z wymaganych wersji będą odrzucane z przyczyn formalnych.

Załączniki:

Oferta - Konkurs Ofert

Sprawozdanie - Konkurs Ofert


plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa