Zamówienia publiczne

Remont ul. Wilczej i ul. Odlewnika w Nowej Soli.

Data publikacji: 31 lipca 2018


Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Odlewnika i ul. Wilczej w Nowej Soli o łącznej długości ca. 855 mb poprzez sfrezowanie starej nawierzchni bitumicznej, przygotowanie podłoża do nałożenia nowej warstwy ścieralnej wraz z warstwą wyrównawczo – profilującą, regulację studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wpustów ulicznych 85 szt., regulację zaworów urządzeń obcych – zawory wody lub gazu 52 szt., nałożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o łącznej powierzchni ca. 5.613 m2.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-7.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa