Sprawy społeczne

Niepełnosprawność

Prawa osób niepełnosprawnych
Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są przede wszystkim w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., która stanowi min. że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt 2). Ustawa nakłada też na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym, (art. 68 pkt 3), a także obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej (art. 69).
Kolejne akty prawne definiujące prawa osób niepełnosprawnych to:

  • Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – podjęta przez Sejm 1 sierpnia 1997 r., która podkreśla przede wszystkim zasadę niedyskryminacji oraz prawo do samodzielnego i aktywnego życia osób, których sprawność fizyczna lub psychiczna utrudnia lub uniemożliwia podjęcie nauki, pracy czy pełnienie innych ról społecznych. Karta wskazuje na konieczność niwelowania rzeczywistych barier, jakie w codziennym życiu napotykają osoby niepełnosprawne.
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – która, min. definiuje rehabilitację osób niepełnosprawnych jako zespół działań organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych zmierzających od osiągnięcia, przy współudziale osób niepełnosprawnych, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej (art. 7).

Osoby niepełnosprawne niezależnie od praw i ulg o charakterze powszechnym korzystają także ze szczególnych przywilejów/uprawnień, a ich celem jest przede wszystkim zapewnienie tym osobom równych szans w życiu zawodowym i społecznym.

Uprawnienia osób niepełnosprawnych – akty prawne

Istotną rolę dla osób niepełnosprawnych odgrywa również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Fundusz zabiega o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje o programach realizowanych przez PFRON skierowanych do osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – https://www.pfron.org.pl/

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Aby mogły jednak w pełni uczestniczyć w życiu społecznym powinny mieć możliwość uzyskania wsparcia, które pomoże im w samodzielnym funkcjonowaniu i lepszej integracji społecznej. Pomocny w tym zakresie i niezbędnych informacji udzielają podmioty i instytucje, których zakres działań obejmuje sprawy niepełnosprawności.

Oddział Lubuski PFRON
ul. Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra
tel.: 68 422 78 00
email: zielonagora@pfron.org.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
ul. Staszica 1A
tel. 68 457 43 30

email: pcpr@powiat-nowosolski.pl


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli
ul. Moniuszki 3
tel.: 68 458 67 30

email: orzeczenia@powiat-nowosolski.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli
ul. Staszica 1D
tel. 68 506 63 00

email: sekretariat@mopsnowasol.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Soli
ul. Muzealna 46
tel. 68 475 18 99

email: sds@sdsnowasol.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Nowej Soli
ul. Kościuszki 29
tel. 22 560 16 00


Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Żurawia 4 A
00-53 Warszawa
tel. 22 461 60 00
email: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl
Adres korespondencyjny Biura:
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
tel.: 22 532 82 50
email: kancelaria@rpp.gov.pl

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli