UWAGA!

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące szczepień przeciwko Covid-19 w Nowej Soli nowasol.pl/szczepimy-sie

Sprawy społeczne

Niepełnosprawność

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Święto to obchodzone jest corocznie 3 grudnia, zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Zgodnie z Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych (rezolucja A/RES/61/106 z 2006 r.) osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się, ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Niepełnosprawność nie musi ograniczać.

Integracja jest podstawą wszelkich działań i wymaga społecznego zaangażowania.

Konieczne jest nie tylko likwidowanie barier, ale przede wszystkim DAWANIE SZANS.

Nowosolanie z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie lokalnych instytucji takich jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz lokalnych organizacji społecznych np.: Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam”, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Działające na Rzecz SOSW RADOŚĆ, Polski Związek Niewidomych Koło PZN w Nowej Soli czy Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek TĘCZA.

Ważną instytucją w mieście świadczącą pomoc osobom z niepełnosprawnościami jest MOPS. Do istotnych zadań MOPS z punktu widzenia osób niepełnosprawnych w tym seniorów można zaliczyć min.: pomoc rodzinom w trudnościach materialnych w szczególności poprzez pomoc rzeczową i materialną, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, kierowanie do domów pomocy społecznej, organizowanie usług opiekuńczych, świadczenie pracy socjalnej oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Kolejną istotną z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami instytucją funkcjonującą na terenie miasta jest Środowiskowy Dom Samopomocy, który jest domem dziennego pobytu dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 i świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Ważną rolę dla osób z niepełnosprawnościami ogrywają również takie instytucje jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w których to osoba z niepełnosprawnością może ubiegać się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także starać się o wsparcie np. w zakresie likwidacji barier architektonicznych, dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego. Warto zaznaczyć, że PCPR w Nowej Soli od 1 marca 2020 r. realizuje program „Aktywny Samorząd”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W jego ramach realizowane są takie formy wsparcia jak min.: likwidacja bariery transportowej, likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, likwidacja barier w poruszaniu się, pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Realizowany jest również Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Edycja 2019 – 2020, którego adresatami są pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W ramach programu osoba niepełnosprawna może uzyskać wsparcie w postaci asystenta pomagającego w codziennym funkcjonowaniu (wyjście do pracy, lekarza, ośrodków kultury, urzędów, korzystaniu z dóbr kultury, zakupach (dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 68/4574334).

Niezwykle ważną rolę w społeczności osób z niepełnosprawnościami ogrywają również lokalne organizacje społeczne. Organizacje te znają potrzeby osób niepełnosprawnych i wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom.

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Pomóż nie będę sam i działające w jego ramach Warsztaty Terapii Zajęciowej, które są placówką pobytu dziennego dla 60 osób niepełnosprawnych. Zostały powołane do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością i zmierzają do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Terapia zajęciowa prowadzona jest w 12 pracowniach: gospodarstwa domowego, technik rolnych, zdobniczo – introligatorskiej, robótek ręcznych i plastyki, ceramiki artystycznej, multimedialno – biurowej, porządkowej, stolarskiej, przygotowania zawodowego, rehabilitacyjnej. Kontakt ul. Wróblewskiego 9, Nowa Sól, tel. 68/3874273, e-mail: wtznowasol@gmail.com

Polski Czerwony Krzyż, którego celem działania jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Na terenie miasta PCK od wielu lat skutecznie świadczy usługi opiekuńcze, prowadzi magazyn żywości, akcje krwiodawstwa oraz pomaga osobom potrzebującym. Kontakt: ul. Parafialna 4, Nowa Sól, tel. 793876125.

Stowarzyszenie Działające na Rzecz SOSW RADOŚĆ – propaguje postawy tolerancji i akceptacji dla młodzieży niepełnosprawnej, udziela wszechstronnej i niezbędnej pomocy rodzinie dziecka niepełnosprawnego, organizuje obozy, kolonie i zajęcia rehabilitacyjno – rewalidacyjne, zapewnienia młodzieży aktywne formy spędzania wolnego czasu, promuje i organizuje wolontariat, działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Kontakt: ul. Arciszewskiego 13, Nowa Sól, tel. 68/3882440.

Polski Związek Niewidomych Koło PZN w Nowej Soli jest organizacją dzięki której osoby słabowidzące lub niewidzące mogą osiągnąć samodzielność i aktywność życiową, zrealizować potrzeby społeczne i zawodowe. Stowarzyszenie pomaga niewidomym i słabowidzącym oraz ich bliskim w adaptacji do nowych warunków życia na terenie całego kraju, udziela porad i informacji. Zapewnia także wsparcie psychologiczne w procesie rehabilitacji i integracji. Realizuje indywidualne i grupowe szkolenia oraz prowadzi edukację społeczną. Stowarzyszenie przede wszystkim integruje środowisko i jest jego rzecznikiem. Kontakt: ul. Parafialna 4/1, Nowa Sól, tel. 605037409.

Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek TĘCZA, którego celem jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi, integracja niepełnosprawnych kobiet „dotkniętych” rakiem piersi, integracja członków stowarzyszenia ze wspólnotą regionalną i zagraniczną, pomoc rodzinom z problemami wynikającymi ze skutków choroby nowotworowej, wspieranie działań przeciw dyskryminacji i nierównemu traktowaniu osób niepełnosprawnych i starszych, promocja zdrowia. Kontakt: ul. Parafialna 4/8, Nowa Sól, tel. 608670648, e-mail: amazonki@amazonki.net.pl

Prawa osób niepełnosprawnych

Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są przede wszystkim w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., która stanowi min. że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt 2). Ustawa nakłada też na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym, (art. 68 pkt 3), a także obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej (art. 69).
Kolejne akty prawne definiujące prawa osób niepełnosprawnych to:

  • Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – podjęta przez Sejm 1 sierpnia 1997 r., która podkreśla przede wszystkim zasadę niedyskryminacji oraz prawo do samodzielnego i aktywnego życia osób, których sprawność fizyczna lub psychiczna utrudnia lub uniemożliwia podjęcie nauki, pracy czy pełnienie innych ról społecznych. Karta wskazuje na konieczność niwelowania rzeczywistych barier, jakie w codziennym życiu napotykają osoby niepełnosprawne.
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – która, min. definiuje rehabilitację osób niepełnosprawnych jako zespół działań organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych zmierzających od osiągnięcia, przy współudziale osób niepełnosprawnych, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej (art. 7).

Osoby niepełnosprawne niezależnie od praw i ulg o charakterze powszechnym korzystają także ze szczególnych przywilejów/uprawnień, a ich celem jest przede wszystkim zapewnienie tym osobom równych szans w życiu zawodowym i społecznym.

Uprawnienia osób niepełnosprawnych – akty prawne

Istotną rolę dla osób niepełnosprawnych odgrywa również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Fundusz zabiega o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje o programach realizowanych przez PFRON skierowanych do osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – https://www.pfron.org.pl/

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Aby mogły jednak w pełni uczestniczyć w życiu społecznym powinny mieć możliwość uzyskania wsparcia, które pomoże im w samodzielnym funkcjonowaniu i lepszej integracji społecznej. Pomocny w tym zakresie i niezbędnych informacji udzielają podmioty i instytucje, których zakres działań obejmuje sprawy niepełnosprawności.

Oddział Lubuski PFRON
ul. Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra
tel.: 68 422 78 00
email: zielonagora@pfron.org.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
ul. Staszica 1A
tel. 68 457 43 30

email: pcpr@powiat-nowosolski.pl


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli
ul. Moniuszki 3
tel.: 68 458 67 30

email: orzeczenia@powiat-nowosolski.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli
ul. Staszica 1D
tel. 68 506 63 00

email: sekretariat@mopsnowasol.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Soli
ul. Muzealna 46
tel. 68 475 18 99

email: sds@sdsnowasol.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Nowej Soli
ul. Kościuszki 29
tel. 22 560 16 00


Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Żurawia 4 A
00-53 Warszawa
tel. 22 461 60 00
email: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl
Adres korespondencyjny Biura:
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
tel.: 22 532 82 50
email: kancelaria@rpp.gov.pl

Baner informujący o szczepieniu na COVID-19
plakat koronawirus - ważne informacje
engo generator

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli