Wydział gospodarki nieruchomościami

Kontakt:

tel. 68 459 03 43

PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż tymczasowych obiektów budowlanych – kontenerów mieszkalnych,
stanowiących własność Gminy Nowa Sól – Miasto

Lp.

Opis przedmiotu

Cena wywoławcza netto

Wadium

1.

kontener mieszkalny oznaczony nr 1/3

o powierzchni 26m2, na którą dotychczas składały się: 2 pokoje, kuchnia,   łazienka z wc i przedpokój

3.600,00 zł

500,00 zł

2.

kontener mieszkalny oznaczony nr 1/4

o powierzchni 26m2, na którą dotychczas składały się: 2 pokoje, kuchnia,   łazienka z wc i przedpokój

3.600,00 zł

500,00 zł

3.

kontener mieszkalny oznaczony nr 1/5

o powierzchni 26m2, na którą dotychczas składały się: 2 pokoje, kuchnia,   łazienka z wc i przedpokój

3.600,00 zł

500,00 zł

Podane ceny wywoławcze są cenami netto, a do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT – stawka 23% na podstawie art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t.)

Kontenery znajdują się na działce nr 1137 przy os. im. Armii Krajowej w obrębie 2 miasta Nowa Sól i jako tymczasowe obiekty budowlane nietrwale związanie z gruntem przewidziane zostały demontażu i usunięcia z działki gruntu, na której są posadowione.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017r. o godzinie 1000 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Parafialnej 2.

Oględziny odbędą się 5 kwietnia 2017r. w godzinach 1500 - 1700.

Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2017r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. W tytule wpłaty należy wpisać adres i nr kontenera.
Osoby, które chcą brać udział w przetargu na więcej niż jeden kontener muszą wpłacić wadium na każdą ruchomość oddzielnie.

Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konto bankowe.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również „pełnomocnictwo poświadczone notarialnie”,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – dowody tożsamości wspólników spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ewentualne upoważnienia i pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – dowody tożsamości osób reprezentujących osobę prawną, aktualny odpis z KRS, ewentualne upoważnienia i pełnomocnictwa.

Cena brutto za przedmiot sprzedaży płatna jest przez osobę ustaloną jako Nabywca kontenera przed zawarciem umowy sprzedaży, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto podane w protokole z przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zapłaty ceny, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Gmina Nowa Sól – Miasto zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca niezwłocznie po potwierdzeniu wpłaty należności o umowie sprzedaży, która stanowić będzie podstawę do wydania przedmiotu w posiadanie nabywcy.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. W terminie 3 miesięcy od dnia wydania Nabywca zobowiązany jest do usunięcia kontenera z działki gruntu. Nabywca zobowiązany jest usunąć wszystkie elementy zabudowy i powiadomić właściciela gruntu o zakończeniu demontażu obiektu i uporządkowaniu terenu. Koszty demontaży oraz transportu ponosi Nabywca.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nowa Sól nr 0050.1.0021.2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej ruchomości.

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ulica Parafialna 2 pok. nr 7 tel. 68 4590343, pok. nr 5 tel. 68 4590340.