Zobacz także:

Zapraszamy do wypożyczalni kajaków

MOSiR Nowa Sól zaprasza do skorzystania z wypożyczalni sprzętu wodnego usytuowanej przy przystani kajakowej. Wypożyczalnia czynna jest w każdą sobotę i niedzielę w godzinach 11.00-18.00

Więcej…

Grand Prix Nowej Soli w tenisie stołowym

Po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa do rywalizacji powróca pingpongiści. Finałowy turniej Grand Prix Nowej Soli w tenisie stołowym odbędzie się w 21 czerwca na hali MOSiR w Nowej Soli przy ulicy Św. Barbary 2.

Więcej…

Turniej piłki siatkowej

W najbliższy weekend (19-20 czerwca) w Nowej Soli rozegrany zostanie turniej Młodzieżowych Mistrzostw Województwa Lubuskiego w siatkówce plażowej. Rozgrywki odbywać się będą na boiskach do siatkówki plażowej przy ulicy 1 Maja 26.

Więcej…

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Soli ogłasza nabór uzupełniający na stanowisko ratownika wodnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

1. Wymagania niezbędne

· posiadanie statusu "ratownika wodnego" w myśl aktualnych przepisów ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,

· być zatrudnionym lub pełnić służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub być członkiem takiego podmiotu,

· wykształcenie minimum średnie,

· niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

· posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

· stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

· obywatelstwo polskie,

2. Wymagania dodatkowe

· mile widziane doświadczenie na stanowisku "ratownika wodnego",

· kursy dodatkowe np. instruktor pływania, fitnessu, siłowni itd.

3. Zakres wykonywanych zadań

· w ramach ratownictwa wodnego podejmowanie działań ratowniczych polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia,

· udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy,

· zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia,

· ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia,

· przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP i p. poż.,

· przestrzeganie regulaminu organizacyjnego i regulaminu Pływalni Krytej Solan.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

· miejsce wykonywania pracy - Pływalnia Kryta Solan w Nowej Soli,

· wymiar czasu pracy – pełny etat,

· gotowość do pracy w systemie zmianowym (niektóre soboty i niedziele),

. równoważny czas pracy,

· rodzaj pracy – umowa o pracę,

· dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej),

· świadczenia o charakterze socjalnym,

· planowy termin zatrudnienia 01.08.2020r.

5. Wymagane dokumenty

· aktualne uprawnienia Ratownika WOPR, legitymacja lub książeczka WOPR z aktualnie opłaconą składką,

· ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) i uzyskaniu tytułu ratownika,

· list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,

· życiorys – CV – własnoręcznie podpisany,

· kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

· kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

· oświadczenie o niekaralności,

· kwestionariusz osobowy wraz z numerem telefonu,

· kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (dowód osobisty lub paszport).

Nabór zostanie przeprowadzony w II etapach - I etap – weryfikacja dokumentów, - II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Do II etapu rekrutacji zakwalifikowane zostaną tylko te aplikacje, które będą:

· złożone w wskazanej formie i terminie,

· zawierać, wymagane na dane stanowisko, udokumentowane kwalifikacje,

· zawierać klauzulę uprawniającą do przetwarzania danych osobowych kandydata w celach rekrutacyjnych, w brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

    Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Soli, ul. Św. Barbary 2, 67-100 Nowa Sól.

    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowej Soli pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji i nie będą przekazywane osobom trzecim.

    Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018, poz. 917) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 1260).

    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

    Dokumenty kandydata wyłonionego w trakcie naboru, z którym zostanie nawiązany stosunek pracy, dołącza się do jego akt osobowych.

    Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowych informacji o stanowisku udziela Dyrektor MOSiR Nowa Sól, tel. 68 387 55 20

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko "Ratownik Wodny” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Soli, ul. Św. Barbary 2, do dnia 26.03.2020r.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Budynek główny

Kontakt:

ul. Świętej Barbary 2

Tel: +48 68 387 55 20

www.mosir-nowasol.pl

Park Krasnala

Kontakt:

ul. Al. Wolności

Tel: +48 68 415 66 69

ORLIK "KACZA GÓRKA"

Kontakt:

ul. Południowa

Tel: +48 68 415 66 68

Przystań pasażerska i Marina

Kontakt:

Marina

Tel: +48 68 38 71 944

Hala Widowiskowo-Sportowa

Kontakt:

ul.Botaniczna 22

Tel: +48 68 387 03 63

Stadion Sportowy

Kontakt:

ul. 1-go Maja 26

Tel: +48 68 387 78 07

Orlik Jana Pawła II

Kontakt:

ul. Jana Pawła II

Tel: +48 68 444 37 66

Orlik na Botanicznej

Kontakt:

ul. Botaniczna 22

Tel: +48 68 387 03 63