Zobacz także:

IMPREZY SPORTOWE ODWOŁANE

W związku z rekomendacją ministra sportu, MOSiR Nowa Sól odwołuje wszystkie, organizowane przez siebie, imprezy sportowe zaplanowane na najbliższy miesiąc, tj. do dnia 10 kwietnia br.

Więcej…

Nabór uzupełniający na ratownika wodnego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Soli ogłasza nabór uzupełniający na stanowisko ratownika wodnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Więcej…

Wypełnij deklarację postoju łodzi na Marinie

MOSiR zaprasza do składania wniosków o postój łodzi na nowosolskiej Marinie w sezonie 2020. Osoby zainteresowane składają deklarację wyłącznie osobiście od dnia 1 marca 2020 roku w biurze na Przystani kajakowej (ul. Al. Wolności 1A).

Więcej…

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Soli ogłasza nabór uzupełniający na stanowisko ratownika wodnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

1. Wymagania niezbędne

· posiadanie statusu "ratownika wodnego" w myśl aktualnych przepisów ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,

· być zatrudnionym lub pełnić służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub być członkiem takiego podmiotu,

· wykształcenie minimum średnie,

· niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

· posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

· stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

· obywatelstwo polskie,

2. Wymagania dodatkowe

· mile widziane doświadczenie na stanowisku "ratownika wodnego",

· kursy dodatkowe np. instruktor pływania, fitnessu, siłowni itd.

3. Zakres wykonywanych zadań

· w ramach ratownictwa wodnego podejmowanie działań ratowniczych polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia,

· udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy,

· zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia,

· ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia,

· przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP i p. poż.,

· przestrzeganie regulaminu organizacyjnego i regulaminu Pływalni Krytej Solan.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

· miejsce wykonywania pracy - Pływalnia Kryta Solan w Nowej Soli,

· wymiar czasu pracy – pełny etat,

· gotowość do pracy w systemie zmianowym (niektóre soboty i niedziele),

. równoważny czas pracy,

· rodzaj pracy – umowa o pracę,

· dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej),

· świadczenia o charakterze socjalnym,

· planowy termin zatrudnienia 01.08.2020r.

5. Wymagane dokumenty

· aktualne uprawnienia Ratownika WOPR, legitymacja lub książeczka WOPR z aktualnie opłaconą składką,

· ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) i uzyskaniu tytułu ratownika,

· list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,

· życiorys – CV – własnoręcznie podpisany,

· kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

· kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

· oświadczenie o niekaralności,

· kwestionariusz osobowy wraz z numerem telefonu,

· kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (dowód osobisty lub paszport).

Nabór zostanie przeprowadzony w II etapach - I etap – weryfikacja dokumentów, - II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Do II etapu rekrutacji zakwalifikowane zostaną tylko te aplikacje, które będą:

· złożone w wskazanej formie i terminie,

· zawierać, wymagane na dane stanowisko, udokumentowane kwalifikacje,

· zawierać klauzulę uprawniającą do przetwarzania danych osobowych kandydata w celach rekrutacyjnych, w brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

    Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Soli, ul. Św. Barbary 2, 67-100 Nowa Sól.

    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowej Soli pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji i nie będą przekazywane osobom trzecim.

    Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018, poz. 917) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 1260).

    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

    Dokumenty kandydata wyłonionego w trakcie naboru, z którym zostanie nawiązany stosunek pracy, dołącza się do jego akt osobowych.

    Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowych informacji o stanowisku udziela Dyrektor MOSiR Nowa Sól, tel. 68 387 55 20

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko "Ratownik Wodny” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Soli, ul. Św. Barbary 2, do dnia 26.03.2020r.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Budynek główny

Kontakt:

ul. Świętej Barbary 2

Tel: +48 68 387 55 20

www.mosir-nowasol.pl

Park Krasnala

Kontakt:

ul. Al. Wolności

Tel: +48 68 415 66 69

ORLIK "KACZA GÓRKA"

Kontakt:

ul. Południowa

Tel: +48 68 415 66 68

Przystań pasażerska i Marina

Kontakt:

Marina

Tel: +48 68 38 71 944

Hala Widowiskowo-Sportowa

Kontakt:

ul.Botaniczna 22

Tel: +48 68 387 03 63

Stadion Sportowy

Kontakt:

ul. 1-go Maja 26

Tel: +48 68 387 78 07

Orlik Jana Pawła II

Kontakt:

ul. Jana Pawła II

Tel: +48 68 444 37 66

Orlik na Botanicznej

Kontakt:

ul. Botaniczna 22

Tel: +48 68 387 03 63