Wydział gospodarki nieruchomościami

Kontakt:

tel. 68 459 03 43

PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem infrastruktury technicznej położonej w obrębie 1 miasta Nowa Sól, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól - Miasto

KW Nr Pow. w ha Oznaczenie nieruchomości Termin zagospodarowania Cena wywoławcza Wadium
ZG1N/00016538/0 0.2321

działka nr 380/13
ul. Graniczna
obręb 1 miasta Nowa Sól

nieruchomość gruntowa zabudowana nieczynnym obiektem infrastruktury technicznej

brak 61.000,00 zł 7.000,00 zł

 

graniczna 1

 

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art.29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t.)

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe: teren zieleni urządzonej i parkingów; przeznaczenie uzupełniające: urządzenia towarzyszące, infrastruktura techniczna, teren komunikacji samochodowej – drogi wewnętrzne, place manewrowe; ustalono zakaz zabudowy terenu.

Na nieruchomości znajduje się nieczynny obiekt infrastruktury technicznej – przepompownia ścieków. Przez nieruchomość przebiegają odcinki sieci energetycznej.

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 18 listopada 2016r., 19 stycznia 2017r., 2 marca 2017r.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017r. o godzinie 1030 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Parafialnej 2.

Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2017r. na konto 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. W tytule wpłaty należy wpisać nr działki i ulicę.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konto bankowe.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również „pełnomocnictwo notarialne”,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – dowody tożsamości wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – dowody tożsamości osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa.

Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej i dokonaniem w niej wpisów ponosi Nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – j.t. Dz.U.2016.1061) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ulica Parafialna 2 pok. nr 5 tel. 68 4590340, pok. nr 7 tel. 68 4590343.