Wydział gospodarki nieruchomościami

Kontakt:

tel. 68 459 03 43

 

Prezydent Miasta Nowa Sól

o g ł a s z a  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Nowej Soli wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony budynek

Lp.

KW Nr

Opis nieruchomości

Opis lokalu

Cena wywoławcza

Wadium

1

ZG1N/00050844/8

obręb 2 miasta Nowa Sól,

ul. Rydla 1

działka 414/4 o pow. 0.0439 ha

działka 402/20 o pow. 0.0028 ha

udział w gruncie 0,265

lokal mieszkalny nr 5

o pow. użytkowej 59,21 m2

w tym: trzy pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

położony na I piętrze

(II kondygnacja)

142.000,00 zł

14.000,00 zł

2

ZG1N/00036532/4

obręb 2 miasta Nowa Sól,

ul. Młynarska 9

działka nr 49/1 o pow. 0.0444 ha

udział w gruncie 0,147

lokal mieszkalny nr 2

o pow. użytkowej 23,25 m2

jeden pokój, kuchnia, wc na klatce schodowej,

położony na parterze

(I kondygnacja)

+ pom. w piwnicy o pow. 1,66 m2

+ pom. w budynku gospodarczym
o pow. 1,82 m2

+ pom. w bud. gospodarczym
o pow. 3,53 m2

49.000,00 zł

5.000,00 zł

3

ZG1N/00023821/3

obręb 3 miasta Nowa Sól,

ul. Witosa 12

działka 449/2 o pow. 0.0354 ha

udział w gruncie 0,061

lokal mieszkalny nr 5

o pow. użytkowej 26,78 m2

w tym: jeden pokój, kuchnia, skrytka, korytarz, wc wspólne na parterze budynku,
położony II piętrze
(III kondygnacja)

50.000,00 zł

5.000,00 zł

 

ul. Rydla 1/5

RYDLA1 5

 

 

ul. Młynarska 9/2

MŁYNARSKA 9 2

 

ul. Witosa 12/5

witosa12 5

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 oraz art. 29a ust. 8  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

Poprzedni przetarg na lokale odbył się w dniu: 15 czerwca 2020 r., 24 lipca 2020r.

Przetarg odbędzie się 4 września 2020 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej (II piętro) w budynku Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Piłsudskiego 12.

 Wadium, w pieniądzu, na lokal należy wnieść najpóźniej do dnia 31 sierpnia  2020 r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. W tytule wpłaty należy podać, że dotyczy ona wadium, wpisać adres nieruchomości, a także imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości). Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

 Wniesione wadium zostanie zaliczone kupującemu na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.

 Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

-  w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również  „pełnomocnictwo notarialne”,

-  w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokument potwierdzający tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne,

- w przypadku osób prawnych – dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne.

Cena za lokal oraz udział w gruncie podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu  zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108).

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowej Soli pok. nr 7, tel. 68 4590343.

Oględzin lokali będzie można dokonać, po uprzednim potwierdzeniu obecności pod nr tel. 68 3882583 bądź pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w  wyznaczonych poniżej terminach:

w dniu 13 sierpnia 2020 roku:

- ul. Młynarska 9/2 w godzinach 900 – 920

- ul. Witosa 12/5 w godzinach 930 – 950

- ul. Rydla 1/5 w godzinach 1000 – 1020

w dniu 20 sierpnia 2020 roku:

- ul. Młynarska 9/2 w godzinach 900 – 920

- ul. Witosa 12/5 w godzinach 930 – 950

- ul. Rydla 1/5 w godzinach 1000 – 1020

w dniu 27 sierpnia 2020 roku:

- ul. Młynarska 9/2 w godzinach 900 – 920

- ul. Witosa 12/5 w godzinach 930 – 950

- ul. Rydla 1/5 w godzinach 1000 – 1020