Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Szczegóły dotyczące składania wniosków

Wnioski należy składać drogą elektroniczną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra. Szczegółowe informacje oraz wniosek do wypełnienia on-line można znaleźć w portalu beneficjenta na stronie: https://czystepowietrze.wfosigw.zgora.pl/

Osoby spalające odpady trują ludzi i środowisko

Pozbywanie się odpadów poprzez bezmyślne ich spalanie w domowych piecach lub w ognisku, powoduje przenikanie trujących substancji do naszego najbliższego otoczenia. Toksyczne związki azotu, siarki, chloru, metale ciężkie (rtęć, kadm, ołów), dioksyny to substancje, które nieodwracalnie niszczą zdrowie nasze i naszych najbliższych. Powodują choroby układu oddechowego i pokarmowego. Zapalenia błony śluzowej gardła, nosa, oskrzeli, nowotwory płuc i wątroby, zaburzenia hormonalne i mutacje genetyczne, podrażnienia oczu, alergiczne zapalenie skóry i alergie pokarmowe.

Spalanie odpadów w piecach jest nie tylko groźne dla zdrowia, ale i kosztowne, bo grozi wysoką grzywną oraz ma niekorzystny wpływ na instalację grzewczą i przewody kominowe, gdyż powoduje osadzanie się dużych ilości sadzy, co z kolei stwarza zagrożenie pożarowe.
Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U.2020.0.797 t.j. ) ”Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.” Przewidywana wysokość grzywny wynosi do 5000 zł.

Czym palić w piecu

W okresie jesienno – zimowym pogarsza się jakość otaczającego nas powietrza. Odpowiedzialność za ten stan ponoszą najczęściej mieszkańcy z domów jednorodzinnych, którzy w ramach oszczędności spalają śmieci w piecach.

Są rzeczy, które nie powinny trafić do pieca np. tworzywa sztuczne, papier kolorowy, drewno malowane lub impregnowane czy nawet pocięte opony. Odpady te palone w warunkach domowych wydzielają zanieczyszczenia powietrza co powoduje emitowanie toksyn, które mają wpływ na nasze zdrowie. Skutki wdychania takiego powietrza mogą się objawić dopiero po kilkunastu latach ( np. nowotwór ).

Natomiast spalanie wilgotnych odpadów grozi zatkaniem przez mokrą sadzę przewodów kominowych, w następstwie czego tlenek węgla się cofa i może dojść do zatrucia.

Tradycyjne palenie węglem można zastąpić bardziej ekologicznymi nośnikami energii, np. gaz, biomasa lub pompy ciepła. Jeśli nie masz możliwości spalania ekologicznych paliw wybierz węgiel jak najlepszej jakości. Zakup taniego węgla nie przekłada się na rzeczywiste korzyści finansowe. Zużywamy więcej paliwa gorszej jakości oraz dochodzą koszty pozbycia się popiołu i drewna na podpałkę. Złej jakości węgiel zawiera dużo drobnego popiołu, szkodliwych metali ciężkich i różnych związków chemicznych, które poprzez proces spalania zatruwają powietrze, wodę i glebę.

Obrazek przedstawia schemat prawidłowego palenia w piecu.


Program „Mój prąd”

Program Mój Prąd jest instrumentem wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Dofinansowanie wynosi do 50 % kosztów instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Koszty kwalifikowane obejmują koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW. W programie kwalifikowane są koszty poniesione od dnia 23 lipca 2019 roku, wnioski można składać po montażu instalacji, podpisaniu umowy kompleksowej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego. Dotacje będą wypłacane do wyczerpania budżetu projektu. Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronie: https://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Program „Moja woda”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Moja Woda”. Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. Dofinansowanie pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

a) przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
b) instalacja rozsączająca,
c) zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:

  • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
  • zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest, aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
  • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,

d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
Wysokość i forma dofinansowania: Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Beneficjenci: Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.
Termin naboru: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków. Zarząd Funduszu może podjąć decyzję o zakończeniu naboru wniosków albo wstrzymaniu naboru wniosków przed upływem ustalonych terminów.

Sposób składania wniosku

Wnioski o dofinansowanie należy składać na obowiązującym formularzu zarówno w wersji:

  • elektronicznej (wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać na Portalu Beneficjenta);
  • papierowej (wniosek w wersji papierowej należy złożyć w skrzynce podawczej umieszczonej przed siedzibą Funduszu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra). Wnioski, które zostaną umieszczone w skrzynce podawczej po godzinach pracy WFOŚiGW w Zielonej Górze, tj. po 15:30, zostaną zarejestrowane z datą wpływu kolejnego dnia roboczego. Możliwe jest złożenie wniosku poprzez ePUAP po podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest niezbędny w procedurze pozyskiwania środków z programów operacyjnych, który umożliwi m.in. jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, czy mieszkańcom ubieganie się o dofinansowanie inwestycji ze środków krajowych i Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska. Określa cele jakie są stawiane w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i przypisuje im działania, które będą miały pozytywny wpływ na otoczenie

Program Ochrony Środowiska

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej JST.

Azbest

Wykaz firm demontujących azbest znaleźć można na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl w zakładce „Usuwanie azbestu”, a następnie wybierając „Firmy”.

USUWANIE AZBESTU

Prezydent miasta Nowa Sól, zaprasza wszystkich mieszkańców miasta, zainteresowanych usunięciem azbestu ze swoich nieruchomości do składania wniosków w tej sprawie. Wnioski o usunięcie azbestu należy składać w terminie do 31.10.2020 r. w biurze obsługi interesanta. We wniosku proszę podać adres nieruchomości, imię i nazwisko właściciela, telefon kontaktowy, ilość azbestu (m2 lub tonach) oraz sposób zagospodarowania, czy składowany, czy umieszczony na dachu, elewacji. W 2021 roku Gmina Nowa Sól – Miasto będzie się ubiegać o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usunięcie azbestu.

Środki na zakupu i montaż nowych materiałów budowlanych ( np. pokryć dachowych ) zabezpieczyć musi sobie właściciel nieruchomości.

Realizacja ww. prac będzie możliwa w przypadku otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

PRZYPOMNIJMY ŻE:

Obowiązek usunięcia azbestu spoczywa jednak na właścicielach budynków – mają oni na to czas do końca 2032 r.

Wpływ azbestu na organizm ludzki

Emisja włókien azbestu, będących czynnikiem szkodliwym dla organizmu ludzkiego, jest wywołana przez mechaniczne uszkodzenia materiałów zawierających azbest, np. piłowaniem, szlifowaniem narzędziami szybkoobrotowymi oraz podczas naturalnego procesu destrukcji, np. płyt pokryć dachowych azbestowo-cementowych o naruszonej przez czynniki atmosferyczne lub chemiczne powierzchni zewnętrznej.

Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Naturalne źródła emisji włókien azbestowych to niewłaściwie składowane odpady azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska, szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach,, użytkowanie wyrobów azbestowych co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych, niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest, urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest.

Zagrożenie zdrowia: Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Niebezpieczne dla zdrowia są włókna respirabilne, czyli włókna o długości powyżej 5 μm o maksymalnej średnicy 3 μm i o stosunku długości do średnicy powyżej 3 do 1. Włókna respirabilne z racji swych wymiarów mogą wnikać głęboko do układu oddechowego i nie są stamtąd usuwane w wyniku działania naturalnych mechanizmów oczyszczających. Powodują wówczas trwałe szkody, w tym: zwłóknienie płuc, azbestozę, choroby nowotworowe jak rak oskrzela i międzybłoniak opłucnej.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa